Philosophia Botanica | Adumbrationes | 326


326. Descriptio (325) est totius plantae character naturalis, qui describat omnes ejusdem partes externas (80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.)


Perfecta Descriptio non adquiescat more recepto in Radice, Caule, Foliis, & Fructificatione, sed etiam probe observabit, Petiolos, Pedunculos, Stipulas, Bracteas, Glandulas, Pilos, Gemmas, Foliationem & Habitum omnem.


RICINUS foliis peltatis serratis, petiolis glanduliferis Hort. cliff. 450.

Radix ramosa, fibrosa.


Caulis erectus, teres, viridis, articulatus, inanis, laevis: striis sparsis longitudinalibus, superne flexuosus, altus orgyam unam alteramve.


Rami solitarii, ex axillis superioribus foliorum, cauli similes, altiores; ex inferioribus axillis breviores, vel marcescentes, vel seriores Rami.


Folia alterna, peltata, novemlobata: Lobis exterioribus majoribus, magis angulatis; Nervis totidem ab umbilico ad loborum apices excurrentibus; obtusiuscule inaequaliter serrata, reticulato venosa, utrinque laevia, supra glabra, disco extrorsum versa.

Haec ante explicationem plicata, serraturis glandulosis.


Petioli teretes, laeves, patentes, sessiles, filiformes, longitudine foliorum, patentes.

Glandula supra basin petioli: latere superiori, obtusa, solitaria.

Glandulae binae peltatae, in apice petioli: latere superiori.

Glandulae duae oppositae, ad basin petioli, in caule.


Stipula petiolo opposita, membranacea, glabra, solitaria, caulem ambiens ad petiolum usque, concava, acuta, decidua.


Pedunculus ramos terminans, e regione petioli inter ramum & stipulam, erectus, nudus, adspersus Umbellulis alternis, sessilibus.

Involucrum umbellulae triphyllum, membranaceum, minimum, inaequale, marcescens.

Umbellulae inferiores multiflorae, masculae; superiores pauciores, uniflorae, femineae.

Pedicelli alternatim excrescentes deflorentesque.

Flores Masculi pedicellis longioribus insidentes.

Masculi. Calycis Perianthium monophyllum, quinquepartitum: laciniis ovatis, concavis. Corolla nulla. Staminum Filamenta varia, filiformia, ramosa & subramosa, calyce longiora. Antherae subrotundae, didymae.

Feminei. Calycis Perianthium monophyllum, tripartitum, deciduum: laciniis ovatis, concavis. Corolla nulla. Pistilli Germen ovatum, tectum spinis subulatis inermibus. Styli tres, bipartiti, erecto patentes, subulati, hispidi, purpurascentes. Stigmata simplicia. Capsula subrotunda, trisulca, obsolete triangularis, undique aculeata, trilocularis, trifariam dehiscens, elastica. Semina solitaria subovata, maculis inaequalibus.